Zakres usług

Świadczę pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych na każdym etapie postępowania zarówno w postępowaniu przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne:
1. Sprawy o zapłatę, w tym odszkodowania i zadośćuczynienia
2. ,,Kredyty frankowe”,
3. ,,Polisolokaty”,
4. Przygotowanie i opiniowanie umów,
5. Windykacja wierzytelności
6. Zasiedzenie,
7. Ustanowienie/zniesienie służebności,
8. Zniesienie współwłasności,
9. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
10. Postępowania wieczysto księgowe,
11. Naruszenie posiadania,
12. Ustanowienie drogi koniecznej
Prawo rodzinne:
1. Rozwód,
2. Separacja,
3. Unieważnienie małżeństwa,
4. Podział majątku wspólnego,
5. Ustanowienie rozdzielności majątkowej,
6. Alimenty,
7. Ustalenie pochodzenia dziecka,
8. Pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
9. Kontakty z dzieckiem,
10. Ubezwłasnowolnienie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
1. Sporządzanie umów o pracę, w tym umów cywilnoprawnych,
2. Ustalenie istnienia stosunku pracy,
3. Przywrócenie do pracy lub odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy,
4. Sprawy wynikające z Karty Nauczyciela,
5. Sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (renty, emerytury, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne)
Prawo karne:
1. Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
2. Obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
3. Obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
4. Reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego,
5. Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym
Prawo administracyjne:
1. Reprezentacja przed organami władzy publicznej,
2. Sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prawo spadkowe:
1. Stwierdzenie nabycia spadku,
2. Zachowek,
3. Dział spadku,
4. Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
5. Zmiana prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Oferta mojej Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców i obejmuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych od momentu ich utworzenia poprzez stałą i bieżącą obsługę, aż do czasu zakończenia ich bytu prawnego.

W ramach świadczonych usług zapewniam:

1. Zakładanie spółek prawa handlowego oraz rejestrowanie wszelkich zmian ich dotyczących w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2. Rozwiązanie/likwidacja spółek prawa handlowego,
3. Sporządzanie i opiniowanie umów,
4. Udział w negocjacjach handlowych,
5. Reprezentacja przed sądami i organami władzy publicznej,
6. Udzielanie bieżących porad prawnych w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych