Niewątpliwie składanie sprawozdań finansowych w obecnej formie tj. elektronicznej sprawia wielu przedsiębiorcom bardzo duże problemy. Wprowadzone w 2018 r. przepisy umożliwiały bowiem składanie sprawozdań finansowych tylko osobom fizycznym ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Osoby te musiały jednak posiadać numer PESEL. Analiza dotychczasowych przepisów prowadziła do wniosku, że spółka nie mogła ustanowić w celu złożenia sprawozdań finansowych żadnego pełnomocnika. Problem pojawiał się, gdy członkami zarządu spółek kapitałowych byli wyłącznie cudzoziemcy, nie posiadający numeru PESEL. Wówczas de facto spółki te były pozbawione możliwości złożenia sprawozdań finansowych przez co osoby uprawnione do ich reprezentacji narażały się na odpowiedzialność karną, o której mowa w art. 79 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pozytywnie zatem należy ocenić zmiany w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie składania przez spółki sprawozdań finansowych, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Od tej pory sprawozdanie finansowe będzie mógł złożyć pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym czy prawnikiem zagranicznym, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawiony jest ich numer PESEL i są umocowani do dokonania zgłoszenia.

Natomiast z dniem 12 stycznia 2019 r. sprawozdania finansowe  może składać prokurent spółki.