Pakiet MŚP przyjęty przez Sejm. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił Pakiet MŚP, czyli pakiet zmian dla małych i średnich przedsiębiorców, wprowadzający uproszczenia dla tych podmiotów w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

w zakresie ustawy- Kodeks spółek handlowych nowelizacja wprowadza istotne zasady z punktu widzenia funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością m.in.:

  • wspólnicy będą zobowiązani do zwrotu pobranych zaliczek na poczet dywidendy, w przypadku gdy spółka osiągnie stratę (zwrot zaliczki w całości) lub osiągnie zysk w niższej wysokości niż zakładano (zwrot zaliczki w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy),

  • ostatni lub jedyny członek zarządu będzie mógł złożyć swoją rezygnację jedynie wspólnikom zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, rezygnacja będzie skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie,

  • wspólnicy będą mogli podjąć pisemnie uchwały, będące przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników; do tej pory głosowanie w trybie obiegowym było wyłączone dla tego tej kategorii uchwał

w zakresie prawa pracy nowelizacja wprowadza następujące ułatwienia dla przedsiębiorców:

  • pracodawca zatrudniający do 50 pracowników będzie mógł pełnić zadania służby BHP pod warunkiem, że jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzeciaą kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ukończył specjalne szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp,

  • szkolenia okresowe BHP nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

w zakresie ustaw podatkowych nowelizacja wprowadza następujące ułatwienia dla przedsiębiorców:

  • skrócenie z 150 dni do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty swojej należności do skorzystania z ulgi za złe długi,

  • podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu ,,małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

  • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych,

  • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika współpracującego z tym małżonkiem- przedsiębiorcą,

  • możliwość złożenia jednej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca

w zakresie prawa cywilnego nowelizacja obejmie tylko jeden art., a mianowicie art. 39 k.c. dotyczący skutków prawnych czynności dokonanych bez umocowania. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, za którą czynność została dokonana. Druga strona będzie mogła wyznaczyć termin do jej potwierdzenia. Jego brak będzie skutkował nieważnością umowy i powstaniem po stronie osoby prawnej, jak i jej kontrahenta, roszczenia odszkodowawczego.

Dokonując analizy zmian należy ocenić, iż są one korzystne dla firm. Zmniejszają one koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zbędny formalizm w szczególności w zakresie prawa podatkowego.