Wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił w całości powództwo Klientów Kancelarii i uznał, że umowa kredytu indeksowanego jaką zawarli z Bankiem jest nieważna. Nadto, zasądził na ich rzecz wszystkie wpłacone przez nich na podstawie tej umowy środki pieniężne.

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są abuzywne, a zatem nie wiążą Konsumentów. Po wyeliminowaniu zaś przedmiotowych klauzul umowa nie może być wykonywana, co prowadzi do upadku umowy.

Co istotne, Sąd nie uwzględnił podniesionego przez Bank zarzutu przedawnienia.

Wyrok jest nieprawomocny.